* Singer: Ro Ayon – Composer: Phi Ưng * Director: Đào Phúc Quang Vũ – Actor: Mai Như * Flycam: Nguyễn Phước * Camera: Hòa Ngô & Alu Hà * Costumes Remmy – Dang The Hien * Produced by Quang Vũ Photography & Nistudio